REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Všeobecná ustanovení
 
Tento reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
"Prodávající" je LBS sport  s r.o., se sídlem Na Maninách 900/50, 170 00 Praha 7, IČ: 29047501, DIČ: CZ29047501, firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 162644, "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi.
2. Záruční podmínky
Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
3. Vyřízení Reklamace
Reklamace se uplatňují v sídle společnosti LBS sport s.r.o.
Reklamaci vyřizuje vedoucí na prodejně LBS sport s.r.o., Na Maninách 900/50, tel: 602850073, email: servis@lbs-sport.cz . Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
4. Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamace. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
0 ks
Košík: 0
0 ks